Vedtægter for Thisted Udlejerforening

§1 Navn
Foreningens navn er Thisted Udlejerforening.

§2
Foreningens formål er varetagelse af grundejernes almindelige og fælles interesser i offentlige, kommunale og andre forhold, således vedrørende byrådets forhandlinger, politiets foranstaltninger, samt skatte-, kloak-, belysnings-, brandassurance-, prioritets- og lejeforhold i byens faste ejendomme m.m. Foreningen tilsluttes Fællesforeningen af Danske Udlejere

§3
Enhver, der ejer eller besidder en i Thisteds naturlige område beliggende fast ejendom, herunder byggegrunde, kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker til bestyrelsen, og vedkommende må samtidig opgive antal lejemål i ejendommen samt betale medlemsbidrag. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen, og den udmeldte er pligtig at betale kontingent for det år, i hvilket udmeldelsen sker. Ingen har ret til at kræve sig optaget som medlem. Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning herom er taget på et bestyrelsesmøde af mindst 3 medlemmer, men det slettede medlem kan begære spørgsmålet indanket for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

§4
Det årlige kontingent fastsættes som et grundbeløb med tillæg på grundlag af antal lejemål i ejendommen.  Kontingentet opkræves hvert års 1.april for det løbende kalenderår. Kontingentrestancer på over1 år bevirker slettelse af foreningen. Slettede og udmeldte medlemmer har ingen andel i foreningens midler. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning indstille til generalforsamlingen, at et veltjent foreningsmedlem ophøjes til æresmedlem af foreningen. Vedkommende bliver da kontingentfri.

§5 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer, repræsenterer foreningen i alle dens anliggender. Den forvalter foreningens midler i henhold til vedtægterne, og således som den i enhver henseende anser det for bedst tjenlig til fremme af foreningens formål.

§6
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 3 afgår i lige årstal og 2 i ulige årstal. Samtidig vælges 2 suppleanter, af hvilke en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for 1 år.

§7
Ved simpel stemmeflerhed vælger bestyrelsen af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden er berettiget til at modtage lokalegodtgørelse og godtgørelse til kontorhold. Beløbet fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§8
Formanden, og i hans sted næstformanden, har forsædet i bestyrelsesmøderne. Når stemmerne for og imod en sag er lige, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. For at et bestyrelsesmøde kan være beslutningsdygtig, må mindst 3 medlemmer være til stede.

§9
Skulle nogen autoritet anmode udlejerforeningen dens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvorvidt den selv kan afgive svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling.

§10
Kassereren modtager alle foreningens indtægter og foretager alle dens udbetalinger efter de af bestyrelsen udarbejdede regler. Den samlede bestyrelse har ansvaret for foreningens midler og kan lade foretage kasseeftersyn, når som helst den finder anledning dertil.

§11
Årsregnskabet, som følger kalenderåret, skal være færdig senest indeværende års 1.februar skal blandt andet indeholde:

a. Status pr. 31.december
b. Regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
c. Oplysning om, hvorledes foreningens midler er anbragt. Regnskabet skal dokumenteres med samtlige tilhørende bilag.

§12
Til at revidere regnskabet vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, således at der skiftevis hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

§13
Regnskabet revideres i løbet af 14 dage, og tilbagesendes til bestyrelsens formand, ledsaget af de bemærkninger, hvortil revisorerne har fundet anledning. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§14
På foreningens hjemmeside kan ethvert medlem gratis anmelde lejligheder og værelser til udleje. Foreningen rådgiver medlemmer vedrørende lejeforhold i den udstrækning det er muligt.

§15 Generalforsamling
Den højeste myndighed i foreningens anliggender er hos generalforsamlingen, der ene kan give, ophæve og forandre lovene. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der sørger for, at det vedtagne føres til protokols.

§16
Ordinær generalforsamling afholdes hvert års marts eller april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og de skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet. Bestyrelsen sammenkalder generalforsamlingen ved bekendtgørelse i byens blade med mindst en uges varsel.

§17
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
3. Regnskabsaflæggelse for det foregående kalenderår.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Alle valg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis ikke andet vedtages af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.

§18
Hvert medlem har 1 stemme. Et medlem kan give et andet medlem af foreningen skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan intet medlem have mere end 1 fuldmagt. For en ejendom eller flere ejendomme, der ejes i sameje eller af et selskab, haves kun 1 stemme. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til forandring af foreningens vedtægter fordres dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutning herom tages med 2/3 af de angivne stemmer. Er et så stort antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes med en uges varsel en ny generalforsamling, som da, uanset de mødtes antal, er beslutningsdygtig på samme måde.

§19
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun tages på en i dette øjemed særligt indvarslet generalforsamling, når ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor. Møder ikke så stort et antal, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der tages beslutning uden hensyn til medlemstallet, når ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ophævelsen. Vedtaget på generalforsamlinger i Thisted, den 13. april og den 4. maj 2011

Thisted Udlejerforening

Teglbakken 21
7700 Thisted